Att driva en bil med gengas

Gengas är en förkortning för generatorgas. Gengasen bildas vid ofullständig förbränning (pyrolys) av trä, kol eller liknande. I gasen finns bland annat kolmonoxid, koldioxid, vätgas och metangas. Intresset för gengas som fordonsbränsle har gått i vågor ända sedan det tidiga 1900-talet. Under andra världskriget inträffade en topp i Europa eftersom det på grund av kriget var svårt att importera petroleumbaserade bränslen, och under 1970-talets oljekris vaknade nyfikenheten på gengas till liv igen.

På senare år är det framförallt av hänsyn till miljön som folk har intresserat sig för gengasens möjligheter. Den ved eller träkol som driver ett gengasaggregat är, till skillnad från petroleum, en förnyelsebar energikälla och de växthusgaser som släpps ut vid förbränningen kommer inte från oljekällor djupt nere i jordskorpan utan är gaser från atmosfären som lagrades in i trädet när det växte till sig i skogen.

Byggsatser för att förvandla bilen till en gengasbil

Det finns numera färdiga byggsatser att köpa för den som vill bygga om sin bil till att gå på gengas. Det finns också gott om sajter och forum där man kan lära sig hur det fungerar. Den tekniska utvecklingen har gjort att dagens lösningar för gengasaggregat har många fördelar jämfört med de gengasaggregat förr i tiden, till exempel under andra världskriget. Det finns till exempel gengasaggregat som producerar gengas som sliter betydligt mindre på motorn än vad som var fallet på den tiden.

Det är viktigt att man vet vad man gör – annars kan det leda till svåra olyckor med potentiellt dödlig utgång. Under andra världskriget var det till exempel många människor som dog av kolmonoxidförgiftning eftersom de startade gengasaggregatet inne i garaget utan att sörja för god ventilation. Det är också viktigt att följa de lagar och regler som gäller om man vill börja köra sin bil på gengas. I Sverige krävs till exempel att bilen, inklusive gengasaggregatet, genomgår en ombesiktning.

Fördelar med att köra sin bil på gengas

I Sverige var gengasdrivna fordon viktiga under andra världskriget då det inte gick att importera tillräckligt mycket petroleumbaserade drivmedel (bensin, diesel, etc) till Sverige för att tillfredställa behoven av drivmedel. Eftersom gengas kan utvinnas med ved eller träkol som råvara blir den som kör en gengasdriven bil inte beroende av importerade drivmedel i ett land som Sverige där tillgången på skog är god. Ett gengasaggregat kan också användas för att ta tillvara på spillbitar från träindustrin, och man kan på så vis hålla nere bränslekostnaden eftersom man inte behöver köpa dyr ved.

Nu för tiden kan vi ju utan problem importera petroleumbaserade drivmedel till Sverige, så det är framförallt ur miljöperspektiv som möjligheterna att driva bilar på gengas undersöks. Råolja som tas upp ur jordskorpan ökar halten av växthusgaser (bland annat koldioxid och metan) i atmosfären. Vid förbränning av trä sker inte någon sådan nettoökning eftersom de växthusgaser som släpps ut är sådana som togs upp ur atmosfären när trädet växte upp.

I tider av politisk, ekonomisk och social oro kan gengasen komma att bli intressantare igen just eftersom vi i Sverige har god tillgång till skog och därmed inte är beroende av import utifrån för att skapa gengas för våra fordon. I stora delar av Sverige skulle gengasen till och med kunna komma från lokala skogar och man skulle inte behöva vara beroende av långväga transporter inom landet för att få sitt bränsle.

Nackdelar med att köra sin bil på gengas

Brist på spontanitet och snabbhet

Bensin och diesel är mycket energieffektiva bränslen som gör att man kan köra fort och accelerera rejält. Med gengas får man nöja sig med en lugnare färd. Eftersom ett gengasaggregat tar ett tag att köra igång passar gengas inte heller för en person som snabbt och spontant måste kunna komma iväg med sitt fordon. För bilar som används kontinuerligt, till exempel transportbilar och budbilar, kan gengas däremot fungera bra eftersom man startar gengasaggregatet vid arbetsdagens början och sedan låter det vara igång utan avbrott tills arbetsdagen är över.

Konvertera en vanlig bil till gengasbil

Dagens bilar är utformade för att drivas med just bensin eller diesel, vilket gör det krångligt att ställa om dem till gengas. Det gengasaggregat som behövs för att köra sin vanliga bil på gengas är skrymmande, måste monteras på bilen och är inte helt enkelt att använda. En bil som redan från början är tillverkad för att köras på gengas skulle kunna ha en annorlunda utformning och inte innebära samma svårigheter som när en vanlig bil ska konverteras till gengasbil.

Bränsletillgång

Vårt svenska transportnät är utformat för bensin- och dieselbilar. Dagens bensinmackar säljer inte gengasved eller billigt träkol, så den som vill köra på gengas kan tvingas ta med sig eget bränsle på långresor.

Rengöring

Ett gengasaggregat behöver rengöras regelbundet.

Kolmonoxid

Under andra världskriget skedde många dödsolyckor på grund av användning av gengasaggregat i dåligt ventilerade utrymmen. Denna risk finns givetvis även för bilar som drivs med bensin eller diesel – om du kör igång din bil i ett stängt garage kommer halten av kolmonoxid i luften snart att bli farligt hög oavsett om det är en gengasbil eller petroleumbil. Skillnaden är att du förmodligen inte vill köra igång din bil inne i garaget och låt den stå på tomgång där. Du vill öppna garageporten, starta bilen och köra ut omedelbart. Med de gengasaggregat som användes under andra världskriget förhöll det sig annorlunda, eftersom de behövde få gå en stund innan bilen kunde köras. Var det kallt ute kunde det vara frestande för bilföraren att låta garageporten vara stängd medan gengasaggregatetet jobbade – och det var i dessa situationer som förgiftningarna uppstod.

Orenheter

En nackdel med gengas som blev tydligt under andra världskriget var att orenheter i gasen slet hårt på motorerna. Man behövde därför ta fram bättre metoder för att rena gasen innan den nådde motorn. Om man överväger att börja köra sin bil på gengas är detta en mycket viktigt punkt att ta i beaktande – det är varken ekonomiskt eller miljövänligt att använda sig av gengas om man inte ser till att rena den korrekt. En motor som snabbt slits ut och måste ersättas är varken bra för miljön eller för plånboken.


Gasföreningen strävare efter säkrare och grönare gasanvändning i Sverige och Internationellt.

Comments are closed.