Förvaring av gasol i Sverige

gasolI en svensk bostad får man bara förvara gasol för det egna behovet för hushållet. I normala fall innebär det en gasolbehållare för förbrukning och en som reserv, plus eventuella engångsbehållare och aerosolbehållare.

Om du vill kunna förvara mer än 60 liter gasol hemma måste du först ansöka om och erhålla tillstånd från kommunen.

Gasol får inte förvaras i källaren eller på vinden. Det finns dock ett undantag; man får förvara gasol i källaren om utrymmet har brandteknisk avskiljning och mekanisk ventilation direkt ut till det fria. Den brandtekniska avskiljningen måste uppnå kraven för klassningen EI 60³ (avskiljningen måste skydda mot brand i 60 minuter). Mer information om exakt vad som gäller kan du få från din lokala räddningstjänst.

De svenska regler som nämns i denna guide var giltiga när den skrevs (2014). Vi strävar efter att uppdatera våra artiklar kontinuerligt, men vi rekommenderar ändå att man alltid kontaktar räddningstjänsten i sin kommun för att få veta vilka lagar och regler som är aktuella.

Enbostadshus (villor, radhus och fritidshus)

I enbostadshus i Sverige får man inte förvara gasolbehållare med en behållarvolym på 30 liter eller större. Om man köper gasolbehållare av typen P11 har de en behållarvolym på 26 liter och ett gasinnehåll på 11 liter. Med P11 har man alltså en mycket god marginal upp till lagens krav.

Det är tillåtet att förvara gasol i kök och köksskåp som är ventilerade direkt ut i bostaden, men det är förstås säkrare att använda en förvaringsplats som ventilerar ut i det fria.

Förråd och garage som är avskilda från bostaden

I förråd och garage som är avskilda från bostaden (med brandteknisk klass EI30 eller bättre) får man förvara högst 2 gasolbehållare större än 15 liter. Förvaringen ska ske i ett ventilerat utrymme.

Flerbostadshus

gasol gasI flerbostadshus får man endast ha gasolbehållare som är mindre än 5 liter. Detta innebär att den blå campingbehållaren är tillåten, eftersom den har en behållarvolym på 4,8 liter. Däremot är gasolbehållarna PC/K6, P6, PC/K10 och P11 inte tillåtna i flerbostadshus, såvida de inte förvaras på en balkong (som ej får vara inglasad). På en balkong som inte är inglasad får man förvara gasolbehållare upp till och med storleken 30 liter. Om balkongen däremot är inglasad gäller samma regler som för resten av flerbostadshuset, det vill säga behållaren får inte överstiga 5 liter.

Hur många gasolbehållare man får ha i ett flerbostadshus beror på vilka behov man har. Tumregeln säger två behållare per hushåll; en för användning och en som reserv.

Det är över huvud taget inte tillåtet att förvara behållare med brandfarlig gas på vinden, i källaren eller i garage för flerbostadshus. Detta gäller oavsett behållarnas storlek och antal.

Gemensamma förråd och garage

För gemensamma förråd, till exempel gemensamma båthus eller gemensamma garage för husvagnar och husbilar, gäller samma regler som för förråd och garage för flerbostadshus. Detta innebär att man inte får förvara gasol där.

För att underlätta för användarna är det vanligt att båthus och garage för husbilar/husvagnar har särskilda ventilerade låsbara plåtskåp utomhus där man kan placera gasbehållarna. Ingen gasol förvaras alltså inne i båthuset/garaget. (Den som är ansvarig för dessa plåtskåp kan behöva särskilt tillstånd från kommunen eftersom mycket gasol ska förvaras på samma plats.)

Lagerbyggnader

gasol transportI större lagerbyggnader (till exempel lador) som inte är den typ av förråd eller garage i anslutning till en villa som beskrivs här ovanför, får man förvara upp till 500 liter gasol. Detta innebär att man till exempel kan förvara 19 stycken behåller av typen P11 där utan att bryta mot de svenska reglerna.

Vill man förvara mer gasol än så måste lagerbyggnaden uppfylla vissa krav på obrännbarhet eller brandteknisk avskildhet. Kontakta din lokala räddningstjänst för mer information.

Gasol i husvagn, husbil och båt

Förvara gasolen i ett avskiljt utrymme som är ventilerat till det fria.

Allmänna tips för säker förvaring av gasol

  • Se till att det finns öppningar för ventilation både högt och lågt i det utrymme där du förvarar gasol.
  • Se till att ventilationsöppningarnas area motsvarar minst 1% av utrymmets golvarea.
  • Utrymmet där du förvarar din gasol ska inte innehålla någon större mängd lättantändligt material, till exempel papper eller tyg.
  • Förvara alltid gasoltuberna upprätt, även under transport, vid lagring, etc. Moderna gasoltuber har en säkerhetsventil. Om gasoltuben värms upp så att vätskan expanderar, gör säkerhetsventilen det möjligt för gas att pysa ut. Utan en sådan säkerhetsventil finns risk för att ett högre och högre tryck byggs upp tills gasoltuben plötsligt går sönder. Säkerhetsventilen är konstruerad för att fungera när gasoltuben förvaras upprätt. Om man inte förvarar gasoltuben upprätt finns därför risk för att säkerhetsventilen inte kan utföra sitt jobb korrekt.


Gasföreningen strävare efter säkrare och grönare gasanvändning i Sverige och Internationellt.

Comments are closed.