Naturgas (fossilgas)

gasNaturgas är ett fossilt bränsle som bildats av organiskt material, såsom djur och växter, under mycket lång tid. På så vis påminner naturgas en hel del om olja, och det är vanligt att man hittar naturgas och olja på samma plats.

Det finns två olika mekanismer som skapar naturgas: biogenisk aktivetet och termogenisk aktivitet. Biogenisk naturgas skapas när metanogeniska mikroorganismer bryter ned organiskt material i en syrefri miljö, till exempel i sumpmarker. Metanogeniska mikroorganismer är mikroorganismer som producerar metan som biprodukt. Termogenisk naturgas skapas betydligt längre ned i jordskorpan, där det höga trycket och den varma temperaturen gör så att begravt organiskt material omvandlas till naturgas.

Naturgas kan utvinnas ur fickor i jordskorpan, och ett äldre namn på gasen är därför jordgas. Eftersom det är ett fossilt bränsle händer det också att naturgasen kallas för fossilgas, särskilt när man behöver särskilja den från icke-fossila gaser som bildas i naturen.

Precis som övriga fossila bränslen räknas naturgas som en icke-förnyelsebar energikälla. I Sverige pågår därför för närvarande en gradvis omställning från användning av naturgas till användning av biogas. Biogas kan produceras snabbt från organiska material som får ruttna i en syrefri miljö och behöver därför inte utvinnas ur jordskorpan.

Vad består naturgas av?

Naturgas består av en blandning av gaser, huvudsakligen lätta kolväten och framförallt metan. Förutom metan brukar naturgas innehålla andra högre alkaner (mättade kolväten), samt så mängder koldioxid, kväve och svavelväte.

Naturgas är lättare än luft och stiger därmed uppåt om den släpps ut i luften. Om en gasläcka sker utomhus stiger naturgasen därför snabbt uppåt istället för att ansamlas nere på marken, vilket är bra ur säkerhetssynpunkt.

Vad används naturgas till?

fossilgasNaturgas används bland annat för uppvärmning av byggnader, för att generera elektricitet, som fordonsbränsle, och i gasspisar och andra apparater som drivs med gas. I Sverige är det inte särskilt vanligt med till exempel luftkonditioneringar och varmvattenberedare som drivs på gas, men i många andra länder är situationen annorlunda, särskilt i länder där gas är betydligt billigare än elektricitet. I Sovjetunionen förekom till och med experimentella flygplan (Tupolev Tu-155) och helikoptrar (Mil-17) som drevs av naturgas.

Metanet i naturgas används i tillverkningsindustrin, bland annat för att framställa plaster. Kemikalier som metanol, ammoniak och syntesgas (syngas) kan alla tillverkas med naturgas som råvara. Etan, propan, butan och nafta är alla naturgaskondensat.

I Sverige står naturgas för mindre än 4% av energiförsörjningen, men globalt ligger den siffran på 20-25%. I Sverige ingår naturgas bland annat i den gas som levereras till hushåll och restauranger via Stockholms och Göteborgs stadsgasnät. Det finns även bussar, taxibilar och en del andra fordon som körs på naturgas.

Utvinning av naturgas

De 10 länder som utvann mest naturgas år 2013

Siffrorna kommer från International Energy Agency.

Land Mängd utvunnen naturgas 2013 Procent av den globala utvinningen 2013
USA 689 miljarder kubikmeter 19,8%
Ryssland 671 miljarder kubikmeter 19,3%
Qatar 161 miljarder kubikmeter 4,6%
Iran 159 miljarder kubikmeter 4,6%
Kanada 155 miljarder kubikmeter 4,5%
Kina 115 miljarder kubikmeter 3,3%
Norge 109 miljarder kubikmeter 3,1%
Nederländerna 86 miljarder kubikmeter 2,5%
Saudiarabien 84 miljarder kubikmeter 2,4%
Algeriet 80 miljarder kubikmeter 2,3%

Förfining av naturgas

När man utvinner naturgas ur jordskorpan har den vanligen en metanhalt på ned till 70%.

Innan naturgasen säljs vidare brukar den bearbetas så att andelen andra gaser och övriga ämnen minskas och metanhalten därmed ökar. Som biprodukt av denna bearbetning kan man få etan, propan, butan, pentan, svavelväte, tyngre kolväten, koldioxid, helium, kväve, vattenånga, med mera.

Sverige

Naturgas som säljs i Sverige innehåller normalt 90% metan, 6% etan och 2% propan.

Eftersom naturgas är både osynlig och luktfri för människor brukar man tillsätta luktämnet tetrahydrotiofen för att göra det enklare att upptäcka gasläckor.

Distribution av naturgas

gasledningarNaturgas distribueras både via pipelines (rörnät) och med lastbilar och tankfartyg. När naturgas transporteras långa avstånd utanför pipelines brukar den hållas i flytande form. Att få naturgasen att övergå till flytande form och hålla den där är mycket energikrävande, vilket är en av anledningarna till att stå stora nätverk av pipelines har byggts.

När endast små mängder gas ska transporteras sker det ofta i form av gas som komprimerats ned till mindre än 1% av sin ursprungliga storlek och som hålls under högt tryck.

Pipelines i Europa

I Europa finns ett nätverk av ledningar för naturgas som sträcker sig genom många länder. Det fylls på i hamnar som importerar naturgas, samt från naturgasledningar som går in i Europa från Ryssland och Asien.

Det var på 1960-talet som Groningenfältet i Nederländerna öppnades och man byggde gasledningar till Belgien, Tyskland och Frankrike. Sedan dess har nätverket av gasledningar vuxit rejält, bland annat genom konstruktionen av stora rörledningar under Gibraltar sund, Engelska kanalen, Irländska sjön och Nordsjön. Det är inte bara Nederländerna som levererar naturgas till nätverket utan också länder som Ryssland, Norge, Storbritannien, Algeriet, med flera.

Konvertering av naturgas

En teknik för att tillgodogöra sig naturgasen utan att behöva transportera gas är att konvertera den från gas till kemikalier i fast eller flytande form. Som nämnts ovan finns det många produkter man kan utvinna ur naturgas som är enklare och billigare att transportera än gasen. Metanol, handelsgödsel och syntetiska paraffiner är alla exempel på produkter om kan utvinnas ur naturgas och som är enklare att transportera långa avstånd än vad naturgas är. Om slutmålet för naturgasen är att den ska användas som drivmedel kan man konvertera den till ett flytande drivmedel.

Naturgas inom EU

Inom EU gäller direktivet 2003/55EG som infördes i ett försök att ta ett samlat grepp om distributionen av gas inom gemenskapsområdet och införa en öppen marknad för naturgas. Eftersom det är ett direktiv är det bara bindande med avseende på det resultat som ska uppnås och det är upp till de enskilda medlemsstaterna att avgöra vilka regleringar som ska införas på nationell nivå för att uppnå målet.

I Sverige införlivades direktivet i den nationella lagstiftningen genom införandet av Naturgaslagen (2005:403). Naturgaslagen reglerar naturgasledningar, lagringsanläggningar och förgasningsanläggningar, samt viss handel med naturgas. Naturgaslagen innehåller också bestämmelser vars syfte är att uppnå en trygg naturgasförsörjning. I Sverige får en naturgasledning inte byggas eller användas utan koncession av regeringen.

Det svenska stamnätet för naturgas är endast utbyggt i sydvästra Sverige, från västra Skåne till Stenungsund i Bohuslän. Detta innebär att bland annat Stockholm får naturgas levererad (i flytande form) via lastfartyg och tankbilar.


Gasföreningen strävare efter säkrare och grönare gasanvändning i Sverige och Internationellt.

Comments are closed.